fbpx

Mistrzowski Trening

regulamin wynajmu namiotu do hipoksji

regulamin wynajmu namiotu do hipoksji

My – Trening Mistrzowski, wynajmujący namiot do hipoksji 
Ty – najemca namiotu do hipoksji 
Przedmiot najmu – zestaw do hipoksji

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady wynajmu i korzystania z zestawu do hipoksji.

2. Przed złożeniem rezerwacji masz obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Składając rezerwację potwierdzasz, że jego treść jest Ci znana i ją akceptujesz.  

3. Jesteśmy wynajmującym zestaw do hipoksji. Przedmiot najmu jest używany i wolny od wad. 

4. Najemcą możesz zostać jeśli jesteś osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która zawiera z nami na odległość umowę najmu zestawu do hipoksji, o którym mowa w pkt. 1. (Wynajem zestawu do hipoksji).

Wynajem zestawu do hipoksji

1. Umowa najmu obejmuje: 

  • namiot hipoksyjny wraz z podstawowym osprzętem do niego przynależnym zgodnie z deklaracją producenta, chyba że wskazaliśmy inaczej,
  • generator Everest Summit II firmy Hypoxico wraz z kablem zasilającym,
  • maskę do treningu (opcjonalnie, za dodatkową opłatą) .

2. Udostępniamy możliwość rezerwacji namiotu do hipoksji poprzez kalendarz rezerwacji dostępny na naszej stronie www.mistrzowski-trening.pl. Dołożymy wszelkich starań́, aby udostępnić przedmiot najmu zgodnie z rezerwacją.  Jednak w wyjątkowych przypadkach, takich jak: opóźnienie lub zwłoka innego najemcy w zwrocie przedmiotu najmu, zawarcie umowy najmu zgodnie z Twoją rezerwacją może okazać się niemożliwe. Poinformujemy Cię o tym niezwłocznie. Jeśli zrezygnujesz z rezerwacji masz obowiązek powiadomić nas o tym poprzez wiadomość e-mail na adres mistrzowskitrening@gmail.com.

3. Po złożeniu przez Ciebie rezerwacji przekażemy Ci w wiadomości e-mail potwierdzenie rezerwacji wraz z kwotą należną za wynajem, numerem rachunku do płatności, wysokością kaucji.

Opłaty

1. Zestaw do hipoksji wynajmujemy na minimum 2 tygodnie. Cena wynajmu za 2 tygodnie wynosi 1400 zł. Każdy kolejny tydzień 500 zł. 

2. Na Twoją płatność za wynajem namiotu do hipoksji czekamy trzy dni robocze od daty złożenia rezerwacji. Płatności dokujesz na rachunek bankowy: 48 1050 1520 1000 0090 4552 1078. W tytule wpisując swoje imię i nazwisko i daty rezerwacji. 

3. Za datę̨ zapłaty przyjmuje się datę uznania należności na naszym rachunku bankowym. 

4. Kaucja za wynajem zestawu do hipoksji wynosi 500 zł. Po terminowym zwróceniu nam przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym ponad zwykłe zużycie zwracamy Ci kaucję na Twój rachunek bankowy w ciągu 3 dni roboczych. 

5. Kwota kaucji może być wykorzystana przez nas na pokrycie szkód: 

  • poniesionych w związku z wadliwym korzystaniem przez Ciebie z zestawu do hipoksji,
  • uszkodzeniem przez Ciebie przedmiotu najmu,
  • zniszczeniem lub nieterminowym zwrotem,
  • w szczególności na pokrycie kosztów czyszczenia, naprawy, uzupełnienia części, elementów lub wyposażenia.

O poniesionych szkodach poinformujemy Cię w ciągu 3 dni roboczych liczonych od zwrotu przedmiotu najmu. Kaucja nie ogranicza Twojej odpowiedzialności za szkody przekraczające jej wysokość. Masz obowiązek zapłacić nam za poniesione szkody jeśli przekroczą one wysokość kaucji. 

Zawarcie umowy

1. Umowę najmu wysyłamy na Twój mail podany podczas składania zamówienia. Masz obowiązek wydrukować i podpisać umowę a następnie przesłać nam jej skan na adres mistrzowskitrening@gmail.com. Po otrzymaniu podpisanej przez Ciebie umowy i płatności rozpoczniemy realizację zamówienia.

2. Składając zamówienie potwierdzasz zobowiązania do zapłaty za korzystanie z przedmiotu najmu i użytkowania go w sposób zgody z instrukcjami, zapoznanie się z zasadami i przeznaczeniem zestawu do hipoksji.

3. Najem rozpoczyna się w momencie, kiedy przedmiot najmu oddajemy do Twojej dyspozycji. Data ta jest określana w formularzu zamówienia lub jest datą pokwitowania odbioru przez Ciebie przedmiotu najmu.

4. Umowa najmu jest zawsze zawarta na czas określony, który wskazany jest w zamówieniu i umowie.

5. Umowa najmu może zostać przedłużona, o ile dostępny jest termin, poprzez złożenie przez Ciebie kolejnej rezerwacji w kalendarzu, co musi nastąpić przed upływem czasu trwania poprzedniej umowy najmu.

Dostawa zestawu do hipoksji

1. Zestaw do hipoksji możesz odebrać osobiście w Poznaniu lub możemy wysłać Ci go kurierem na wcześniej wskazany przez Ciebie adres (na terenie Polski). Opłata za wynajem obejmuje koszty dostawy do Ciebie zestawu do hipoksji.

2. O postępach realizacji dostawy przedmiotu najmu jesteś informowany na wskazany przez ciebie w zamówieniu e-mail. Powiadomienia w tym zakresie mogą być wysyłane przez dostawcę (firmę kurierską). 

3. W trakcie odbioru zestawu do hipoksji powinieneś sprawdzić jego stan oraz jego zgodność z zamówieniem. Jeżeli przesyłka z przedmiotem najmu jest uszkodzona lub sam przedmiot najmu nosi ślady uszkodzeń, powinieneś o tym niezwłocznie nas poinformować. Jesteś zobowiązany powstrzymać się od użytkowania przedmiotu najmu, który jest niekompletny lub może być uszkodzony.

4. Z chwilą odbioru przez Ciebie przedmiotu najmu, przechodzi na Ciebie ryzyko jego uszkodzenia bądź zagubienia. Ponosisz pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu.

Użytkowanie zestawu do hipoksji

1. Przedmiot najmu może być wykorzystywany przez Ciebie wyłącznie na terytorium Polski i nie może być wywożony ani przewożony poza jej granice bez naszej wcześniejszej zgody udzielonej w formie przynajmniej dokumentowej.

2. Nie jesteś upoważniony do podnajmu, użyczania, udostępniania ani przekazywania przedmiotu najmu osobom trzecim bez naszej uprzedniej zgody udzielonej z formie przynajmniej dokumentowej, za wyjątkiem sytuacji, w której zawierasz umowę najmu jako opiekun osoby małoletniej.

3. Podpisując umowę najmu potwierdzasz zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa użytkowania zestawu do hipoksji.

4. Przyjmujesz do wiadomości, że przedmiot najmu stanowi urządzenie, które może wpływać na stan Twojego zdrowia i samopoczucie i zobowiązujesz się przed rozpoczęciem użytkowania przedmiotu najmu do uzyskania porady lekarskiej w zakresie ewentualnych przeciwwskazań do przebywania w warunkach obniżonej zawartości tlenu. Jeśli nie będziesz osobą użytkującą zestaw do hipoksji, masz obowiązek poinformować osobę użytkującą przedmiot najmu o obowiązku uzyskania porady lekarskiej dotyczącej ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z przedmiotu najmu, w szczególności do przebywania w warunkach obniżonej zawartości tlenu.

5. Przeciwwskazaniami do korzystania z zestawu do hipoksji mogą być: choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa i przewlekłe choroby płuc oraz cukrzyca. Przeciwwskazaniem takim może być także odczuwanie jakiegokolwiek dyskomfortu, niedyspozycji, osłabienia lub chorób w czasie przebywania na dużej wysokości.

6. Masz obowiązek używać przedmiot najmu z należytą dbałością̨, zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa. Nie możesz używać przedmiotu najmu w innym celu, niż ten, do którego jest on przeznaczony, ani też w jakikolwiek sposób naruszać zasad bezpieczeństwa.

7. Powinieneś użytkować przedmiot najmu z uwzględnieniem własnych założeń, możliwości i stanu zdrowia, uważnie zapoznając się przed zawarciem umowy najmu ze sposobem działania zestawu do hipoksji, zasadami bezpieczeństwa, ograniczeniami użytkowania oraz przeciwwskazaniami w użytkowaniu przedmiotu najmu.

8. Odpowiadasz za rozpoczęcie użytkowania przedmiotu najmu mimo istnienia po Twojej stronie okoliczności zdrowotnych, które ograniczają możliwość korzystania z przedmiotu najmu. Masz obowiązek na bieżąco monitorować w trakcie użytkowania zestawu do hipoksji swój stan zdrowia i samopoczucie i zaprzestać korzystania z przedmiotu najmu, gdy Twój stan zdrowia lub samopoczucie ulegnie pogorszeniu lub będzie budzić wątpliwości.

9. Masz obowiązek uważnie zapoznać się z instrukcją montażu, działania, obsługi i bezpieczeństwa załączoną do przedmiotu najmu i przez cały czas trwania umowy najmu stosować się do niej.

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie przez Ciebie z zestawu do hipoksji. Całkowita odpowiedzialność za korzystanie z warunków sztucznej hipoksji leży po Twojej stronie.

11. Nie jesteś uprawniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, zmian ani ulepszeń przedmiotu najmu. 

12. W przypadku awarii, niesprawności lub pogorszenia działania przedmiotu najmu, jesteś zobowiązany niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania i poinformować nas w wiadomości e-mail skierowanej na adres mistrzowskitrening@gmail.com o nieprawidłowym działaniu przedmiotu najmu i je opisać.

13. Wszelkie naprawy mogą̨ być dokonywane wyłącznie przez osoby przez nas upoważnione. Nie jesteś uprawniony do podejmowania decyzji o naprawie ani podmiotach ją wykonujących.

Zwrot zestawu do hipoksji

1. Po upływie terminu wskazanego w umowie najmu zlecasz zwrot przedmiotu najmu. Zwrot przedmiotu najmu jest realizowany za pośrednictwem dostawcy wybranego przez Ciebie i na Twój koszt. Odpowiadasz za wady w wyborze.

2. Jesteś zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w dniu końca umowy. Możesz to zrobić osobiście lub wysyłając do nas przedmiot najmu, na adres Kasprzaka 3, 60-236 Poznań. W przypadku wysyłki prześlij nam potwierdzenie nadania przedmiotu najmu. Dzień potwierdzenia musi być równy z dniem końca umowy. O każdy przypadku, w którym nie będziesz mógł dotrzymać terminu zwrotu masz obowiązek poinformować nas wysyłając e-mail na adres mistrzowskitrening@gmail.com.

3. Masz obowiązek zwrócić przedmiot najmu czysty, kompletny, ze wszystkimi akcesoriami i wyposażeniem.

4. Naliczymy opłatę za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu w wysokości 400 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu.

5. Przejście odpowiedzialności na nas za przedmiot najmu następuje z chwilą odbioru zwracanego przedmiotu najmu.

6. Po odbiorze przedmiotu najmu weryfikujemy jego stan, kompletność, czystość
i poprawne działanie i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, uszkodzeń, zabrudzeń bądź wadliwego działania, poinformujemy Cię o tym wysyłając e-mail na adres podany w zamówieniu, informując o rodzaju usterek i kosztach ich usunięcia. Jeśli nie zaakceptujesz wskazanych przez nas wad możesz w terminie 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o wadach i koszcie ich usunięcia, wskazać rzeczoznawcę, który na Twój koszt dokona weryfikacji stanu przedmiotu najmu i wyceny uszkodzeń.

7. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące rezultatem użytkowania przez Ciebie przedmiotu najmu w sposób niezgodny z przekazaną przez nas instrukcją obsługi lub zasadami bezpieczeństwa oraz użytkowania przedmiotu najmu uszkodzonego.

Odstąpienie od umowy

1. Masz prawo odstąpić od umowy najmu przed jej rozpoczęciem.

2. Jeśli chcesz odstąpić od umowy możesz to zrobić maksymalnie 7 dni przed planowaną datą jej rozpoczęcia. Poinformuj nas o tym wysyłając maila na adres mistrzowskitrening@gmail.com. 

3. Po otrzymaniu Twojej rezygnacji z umowy zwrócimy Ci wpłacone przez Ciebie koszty wynajmu i kaucji w ciągu 7 dni roboczych na Twój rachunek bankowy.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie lub umowie najmu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. W celu rozpoznawania sporów, które mogą wynikać w związku z zawarciem i wykonaniem umowy najmu lub przestrzeganiem tego regulaminu pomiędzy nami a Tobą odpowiedni jest wyłącznie Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce.

4. Regulamin udostępniamy na stronie www.mistrzowski-trening.pl oraz jest wysyłany do Ciebie na podany w zamówieniu e-mail. 

5. Mamy prawo zmienić opłaty za korzystanie z namiotu do hipoksji, organizować i odwoływać akcje promocyjne.

Masz pytania? 
napisz: mistrzowskitrening@gmail.com
zadzwoń: 667022979

Polityka prywatności | Regulamin strony